Rapporter

Många av uppdragen som Aquanord AB utför resulterar i rapport. Här nedan finns ett urval av de rapporter som är färdigställda . Eftersom beställaren av uppdraget äger rätten till resultaten är endast vissa av rapporterna tillgängliga för nedladdning. Utöver dessa uppdrag har ett stort antal andra uppdrag utförts t.ex. elfisken, provfisken, bottenfaunaprovtagningar, dykarbaggsinventeringar, flodpärlmusselinventeringar, samt plockning av flodpärlmusslor inför restaureringsarbeten.

2018
Alternativa tekniska lösningar till fiskodling i öppna kassar
Elfiske Storbäcken, Gunnarvattnet 2018
Etableringsguiden fiskodling
Inventering Höviksån/Baksjöån och Svarttjärnbäcken/Landsomsjöbäcken inom Bodsjö FVO 2018
Inventering Lickotgrenen, Juktån 2013
Inventering Saxån 2017
Kontrollprogram Husån för Stormyrans torvtäkt 2017
Miljöeffekter fiskodling i öppna system

2017
Ansökan och MKB för (förnyat) tillstånd till fiskodling i Malgomaj (Umlax AB)
Bästa tillgängliga teknik för svensk matfiskproduktion av regnbåge och röding. Odlingsteknik - ekonomi - miljöeffekter. (Skriven tillsammans med Matfiskodlarna i Sverige AB)
Elfiske Tvärån 2017
Elfiskeuppföljning Gardsjöbäcken och Kvarnbäcken (Skarvsjöby) 2016

Fiskevårdsplan Ankarsunds SFF
Fiskevårdsplan Joesjö FVO
Fiskevårdsplan Joeström FVO
Fiskevårdsplan Skarvsjöby FVO
Fiskevårdsplan Umnäs SFF
Fiskevårdsplan Överumans FVO
Flottledsrestaurering och anläggande av lekbottnar Sundträskbäcken 2016
Förslag till uppdaterat kontrollprogram Stormyrans torvtänkt, Husån
Inventering Boksjöån 2016
Inventering Sarvträskbäcken 2016
Inventering Ullisbäcken 2016
Kontrollprogram Husån för Stormyrans torvtäkt 2016
MKB och ansökan vattenverksamhet -Restaurering Långselån Dorotea kommun
Provfiske Storuman 2016
Provfiske Övre- och Nedre Jovattnet samt Skälvattnet 2016
Restaurering Ramsan 2017
Sammanställning Inventerade vägtrummor (vägpassager) i Storumans kommun samt kvarvarande behov av inventering
Samrådsunderlag för restaurering av Långselån Dorotea kommun
Uppföljande elfiske Gunnarbäcken nedan Lankan 2016
Åldersbestämning Övre Boksjön

2016
Avstämning uppdrag Storumans fiskevårdsplan 2016
Beräkningar av närsaltsutrymme i nedre delen av Kallsjön och i Liten samt beräknad fosforhalt efter tillskott från planerad odling i Kall
Fiskevårdsplan för Avasund fiskecamp
Förslag till uppföljande undersökningar av sediment under fiskodlingar - baserat på det norska MOM-systemet
Inventering Långselån 2016
Oligotrofiering av reglerade sjöar - en litteratursammanställning
Provfiske Sarvträsket samt elfiske Sarvträskbäcken 2015
Uppföljning av utplantering av glacialrelikta kräftdjur i Umeälven

2015
Ansökan och MKB för tillfälligt utökad foderanvändning i Malgomaj 2015-2016 (Umlax AB)
Avstämning uppdrag Storumans fiskevårdsplan 2015
Beräkningar av närsaltsutrymme och fiskodlingspotential i Storsjön
Elfiskeuppföljning i Gardsjöbäcken 2014
Elfiskeuppföljning i Nyträskbäcken 2015
Fiskbeståndet i Skansnässjön 2014
Fiskeplan 2014-2020 Storumans kommun
Inventering av vandringshinder i Harrbäcken, Kaskeluokt 2014

Inventering av vandringshinder i Isaksbäcken, Ankarsund 2014
Inventering av vandringshinder vid Holmträsket, Gardsjönäs
Inventering av Sundträskbäcken 2015
Kontrollprogram Husån för Stormyrans torvtäkt 2014
Kontrollprogram Husån för Stormyrans torvtäkt 2015
Recipientkontrollprogram, Wangestens fiskodling, Vattviken
Recipientundersökning vattenkemi fiskodlingen i Ankarsund 2014
Recipientundersökning vattenkemi Kaskeluokt 2014
Recipientundersökning vattenkemi Luspholmens fiskodling 2014
Recipientundersökning växtplankton Kaskeluokt 2014
Recipientundersökning växtplankton Luspholmens Fiskodling 2014
Recipientundersökning växtplankton Ankarsunds Fiskodling 2014
Utvärderingar av fiskutsättningar i Umeälven. Harrselemagasinet och Överuman
Årlig okulärbesiktning vid fiskodlingen i Ankarsund 2014
Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014

2014
Avstämning uppdrag Storumans fiskevårdsplan 2014
Egenkontroll Okulärbesiktning ytvatten Luspholmens fiskodling 2013
Egenkontroll Okulärbesiktning ytvatten Ankarsunds fiskodling 2013
Fiskodlingspotential i tio Jämtländska regleringsmagasin
Flottledsåterställning Nyträskbäcken 2014
Inventering, elfiske och bottenfaunaprovtagning i Skäppträskån 2014
Inventering av flodpärlmusslor 2013 Storumans kommun

Inventering av Skirträskbäcken 2013

Inventering av Tattartjärnsbäcken 2013
Recipientundersökning vattenkemi fiskodlingen i Ankarsund 2013
Recipientundersökning vattenkemi Kaskeluokt 2013
Recipientundersökning vattenkemi Luspholmens fiskodling 2013
Recipientundersökning växtplankton Kaskeluokt 2013
Recipientundersökning växtplankton Luspholmens Fiskodling 2013
Recipientundersökning växtplankton Ankarsunds Fiskodling 2013
Årlig okulärbesiktning vid fiskodlingen i Ankarsund 2013
Öring i Skansnässjön

2013
Ansökningar och MKB'er för 19 dammar i Sävaråns och Lögdeälvens vattensystem
Avelsfiske Kvarnmårkan 2013
Avstämning uppdrag Storumans Fiskevårdsplan 2012
Avstämning uppdrag Storumans fiskevårdsplan 2013
Beräkningar av fiskodlingspotential i Södra Storsjön
Egenkontroll Okulärbesiktning ytvatten Luspholmens fiskodling 2012
Egenkontroll Okulärbesiktning ytvatten Ankarsunds fiskodling 2012
Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013
Kontrollprogram Husån för Stormyrans torvtäkt 2013
Långforsens kraftverk 2013 Sammanställning av befintliga biologiska undersökningar samt utvärdering av behov av ytterligare undersökningar
Okulärbesiktning vid fiskodlingen i Ankarsund 2012
Rapport Gemensamt fiskekort Storuman
Recipientundersökning vattenkemi fiskodlingen i Ankarsund 2012
Recipientundersökning vattenkemi Kaskeluokt 2012
Recipientundersökning vattenkemi Luspholmens fiskodling 2012
Recipientundersökning växtplankton Kaskeluokt 2012
Recipientundersökning växtplankton Luspholmens Fiskodling 2012
Recipientundersökning växtplankton Ankarsunds Fiskodling 2012
Samrådsunderlag -Planerad fiskodlingsverksamhet i Storumansjön, Kaskeluokt
Uppföjande elfisken 2012
Uppföljande elfisken 2013
Årlig okulärbesiktning vid fiskodlingen i Ankarsund 2012

2012
Avstämning uppdrag Storumans Fiskevårdsplan 2012
Gemensamt fiskekort Storuman
Inventering av Långvattsdammen
Kontrollprogram Husån för Stormyrans torvtäkt 2012
Okulärbesiktning vid fiskodlingen i Ankarsund 2011
Recipientundersökning vattenkemi Luspholmens fiskodling 2011
Recipientundersökning växtplankton Luspholmens Fiskodling 2011
Redovisning av utredningsvillkor för Överumans Fisk’s slakteri på Luspholmen
Tillväxt hos öringen och rödingen i Nedre och Övre Boksjön
Uppföljning av flottledsrestaurering Nyträskbäcken - Bottenfauna och fisk
Utredning av vattendrag inför planerad vindkraftsetablering vid Norrbäck i Lycksele kommun, Västerbottens län
Vattenprovtagning vid fiskodlingen i Ankarsund 2011

2011
Bottenfaunaprovtagning Vattviken, Storsjön 2011
Egenkontroll ytvatten okulärbesiktning Luspholmens fiskodling 2010
Elfisken Vojmån 2010
Flottledsrestaurering Kirjesån 2010
Inventering av bäckar runt Grundfors 2010
Inventering av förutsättningar för lax, öring och stensimpa i vattendrag vid Bräntkullsjöliden, Vindelns kommun
Inventering av öring och flodpärlmussla i vattendrag vid Högaliden, Umeå kommun
Inventering flodpärlmusslor 2011 Storumans Kommun
Inventering flodpärlmusslor samt elfisken 2010 Storumans kommun
Kontrollprogram Husån för Stormyrans torvtäkt 2011
Okulärbesiktning vid fiskodlingen i Ankarsund 2010
Provfiske och planktonprovtagning i Bodensjöarna samt Vittjärvsträsket 2010
Redovisning vattenprovtagning omlastningsterminalen, Storuman
Restaurering Joranbäcken 2010
Sammanställning av befintligt material i vattendrag i anslutning till Fängsjöområdet och Storsjöhöjden, Sollefteå- och Örnsköldsviks kommun
Tillväxt hos öringen och rödingen i Nedre Boksjön 2010
Samrådsunderlag inklusive preliminär konsekvensbedömning, Fiskodling i Vojmsjön
Uppföljande elfisken 2010
Uppföjande elfisken 2011
Utredning av vattendrag som kan påverkas vid den planerade vindkraftsetableringen vid Pauträsk
Vattenprovtagning vid fiskodlingen i Ankarsund 2010

2010
Ansökan om vattenverksamhet, Flottledsåterställningsarbeten i Vojmån, Ångermanälvens vattensystem
Avstämnings PM Storumansfiskevårdsplan 2010
Egenkontroll ytvatten okulärbesiktning Luspholmens fiskodling 2009
Elfisken Vojmån 2009
Flottledsrestaurering Gunnarbäcken nedströms Lankasjön 2009
Flottledsrestaurering Kvarnmårkan 2009
Inventering gäddor Näsvattnet och Sabotssjön
Inventering och elfiske Kirjesån 2009
Kontrollprogram Husån för Stormyrans torvtäkt 2010
Okulärbesiktning vid fiskodlingen i Ankarsund 2009
PM utförda åtgärder Joranbäcken 2010
Provfiske Järvsjön 2010
Rapport kontrollprogram Husån för Stormyrans torvtäkt
Recipientundersökning vattenkemi Luspholmens fiskodling 2009
Recipientundersökning vattenkemi Luspholmens fiskodling 2010
Recipientundersökning växtplankton Luspholmens Fiskodling 2010
Uppföljande elfisken 2009

2009
Biotopåtgärder Granselebäcken
Dykinventering av sediment och kontroll av död fisk 2009 (Luspholmens fiskodling)
Fiskevårdsplan för Vojmåns FVO 2009-2013
Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008
Fortsatt utredning av avblodning i Ankarsund
Inventering av vandringshinder i nedre delen av Vojmån
Inventering bäcklekande röding Juksjaurbäcken
Inventering Joranbäcken 2009
Inventering Joranträskdammen
Inventering Knutträskbäcken
Inventering Kvarnbäcken (Stensele)
Inventering Mellanbygden
Inventering och elfiske Forsnacken
Inventering och elfiske Namonsbcken och Verkanbäcken
Inventering och elfiske Stortjärnbäcken
Inventering Storbäcken
Kvicksilveranalyser av fisk i Husån 2009
MKB Fiskodlingen Luspholmen (tillsammans med Miljötjänst-Nord)
Närfiske i Storuman
Okulärbesiktning vid fiskodlingen i Ankarsund 2009
Provfiske Tängvattnet 2009
Restaurering och elfiske Holmträskbäcken
Restaurering samt elfiske Torpsta och Båstokkbäcken
Restaurering Torpstadammen
Tillsynsbesök Luspholmens fiskodling 2009-07-16
Tillsynsbesök vid fiskodlingen Ankarsund 2009-10-01 samt intervju med Carl-Axel och Berit Nordenberg
Tillsynsbesök vid fiskodlingen på Luspholmen 2009-08-07 -strängbildning
Undersökning av bottenfauna, påväxtalger samt elfiske för Svartlidengruvan, Pauträsk
Undersökningar av vattenmiljön vid Luspholmens fiskodling
Åtgärder i nedre delen av Kvarnmårkan

2008
Biotopåtgärder och elfiske Vägtjärnsbäcken
Bottenfauna i Dalarna april 2007
Information om Karplus Argulus spp.
Inventering av Kvarnmårkan (nedre delen)
Inventering, elfiske och provfiske i Mattasjösystemet
Okulärbesiktning och vattenprovtagning vid fiskodlingen i Ankarsund 2008
Sammanställning av kontrollprogram för avblodning av fisk i Ankarsund
Temperaturmätningar i Vojmsjön och Vojmån med biflöden
Undersökningsprogram avseende strupskärning och avblodning av fisk vid Ankarsunds fiskodling enligt utredningsvillkor U1
Vattenprovtagning i Vojmån med biflöden våren 2008
Åtgärder Kvarnbäcken, Orrträskbäcken samt Heligaängesbäcken
Åtgärder lekbottnar Kvarnmårkan

2007
Behov och förutsättningar för test- och övningsverksamhet rörande räddningsinsatser i tunnlar respektive gruvor. Del i förstudie angående tung testindustri i Norrland. Önnerlöv ansvarar för huvuduppdraget
Bottenfauna i Dalarna maj 2006
Bottenfaunaprovtagning inom kontrollprogrammet vid Svartlidengruvan, Pauträsk
Bottenfaunaprovtagning i Vojmsjön
Bottenfaunaprovtagning i Vojmån med biflöden
Damminventering inom Avasund
Elfisken i biflöden till Vojmsjön
Inventeringar och elfisken inom Juktåns nedre FVO
Inventering av fiskbestånd, bottenfauna samt flodpärlmusslor i Skogbäcken
Inventering av leklokaler och uppväxtområden för öring och harr i biflöden till Vojmsjön
Inventering av växtligheten i fyra sel i Vojmån
Inventering och elfisken i Umnäsområdet
Inventering Rackosjöbäcken - Vägtjärn samt elfiske
Sammanställning av tidigare utförda provfisken i Vojmsjön och i Malgomaj
Uppföljande elfisken i två restaurerade bäckar
Översiktlig inventering av flodpärlmussla i Nätraån

2006
Bottenfaunaprovtagning i Långvattnet.
Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006
Inventering av bottenfauna i småvatten i Västernorrlands län
Inventering samt bottenfaunaprovtagning i två biflöden till Vojmån, Bjurbäcken och Djupbäcken
Inventering Skikkibäcken
Liten inventering av gamla Umeälvsfåran
Provfiske med översiktsnät ovan och nedan fisktrappan i Laxbäcken

2005
Bottenfauna i Dalarna juni 2005
Elfiske Brunträskbäcken
Elfiske i Laxbäcken och Gråtanån samt bottenfaunaprovtagning i Laxbäcken
Elfisken Torvsjöån
Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken samt bottenfaunaprovtagning i Vojmån
Provfiske i Tjärnässjön, Holmsjön, Bosjön och Mesjön inklusive materialinventering av Mesjöbäcken
Slammar Gikasjöns botten igen? Provfiske och inventering av bottensubstrat

Andra rapporter

2004
Analys av vattenkvaliteten i Långvattnet. T. Hedlund, Miljötjänst Nord
Bottenfaunaundersökning i Paubäcken med referensvattendrag (Storbäcken). T. Hedlund, Miljötjänst Nord
Elfiske i Laxbäcken. T. Hedlund, Miljötjänst Nord
Elfiske i vattendrag inom Vilhelmina kommun Dainabäcken, Datiksjöbäcken, Gransjöbäcken, Gäddbäcken, Järvsjöån, Strömseleforsen (Vojmån) och Sågån. T. Hedlund, Miljötjänst Nord
Production of Arctic char (Salvelinus alpinus) in a small mountain lake, 2002. Examensarbete 20p på Vattenbruksinstitutionen, SLU, Umeå
Provtagning av röding i Ransaren. T. Hedlund, Miljötjänst Nord
Undersökning av fem biflöden till Ångermanälven inom Vilhelmina och Åsele kommuner. T. Hedlund, Miljötjänst Nord
Undersökning av Vojmån, Gråtanån och Spånhyvelbäcken. T. Hedlund, Miljötjänst Nord
Undersökningar i Storumans kommun. Biologiska effekter i Långvattnet och Näsvattnet. T. Hedlund, J. Lindberg, M. Åkerstedt, Miljötjänst Nord, U. Tjärnlund, P-Å.Hägerroth och L. Balk, ITM, Stockholms universitet