Tina Hedlund är sötvattenbiolog med mångårig erfarenhet. Hon har en filosofie magisterexamen i biologi vid Umeå universitet och har sedan 1997 arbetat med sötvattensfrågor. 2005 startade Tina konsultföretaget Aquanord AB och har sedan dess arbetat med vattenrelaterade miljöfrågor åt myndigheter, kommuner, företag och fiskevårdsområden m.fl.

Aquanord har sedan starten genomfört uppdrag över nästan hela landet, även om tyngdpunkten har varit Norrlandslänen och framförallt Västerbottens län (se karta). Uppdragen har även varit mycket varierande vilket gett en bred kunskapsbas, både om enskilda vatten eller områden samt om ekosystemet som helhet.

Samspelet mellan alla olika delar av ekosystemet är spännande och engagerande att arbeta med. Det finns alltid nya saker att upptäcka. Den som tror sig ha förstått allt har mycket kvar att lära.”

Aquanord genomför uppdrag inom en stor variation av områden, men alla inom vattenmiljö. Företaget genomför miljöövervakning, fiskevård och utveckling av fiskevårdsområden men hjälper även företag som har inverkan på vattenmiljöer att bedöma, utvärdera och minska sin inverkan på recipienten. Aquanord tar fram miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och ansökningar inför tillståndsprövningar samt tar även fram, genomför och utvärderar kontrollprogram för verksamheter.

För att förbättra vattenmiljön inventeras vattenmiljöer, både i rinnande vatten och i sjöar. Undersökningarna omfattar behov av åtgärder,  vattenkemi eller biologiska faktorer som fiskbestånd, plankton, bottenfauna eller musslor. Därefter föreslås lämpliga åtgärder som sedan genomförs i form av exempelvis flottledsrestaurering eller åtgärdande av vandringshinder i vattendrag

Kontakt: tina@aquanord.se

Adress:
Aquanord AB
Fillsta 208
832 93 Frösön