Arbetsområden


Aquanord genomför uppdrag inom en stor variation av områden, men alla inom vattenmiljö. Företaget genomför miljöövervakning, fiskevård och utveckling av fiskevårdsområden men hjälper även företag som har inverkan på vattenmiljöer att bedöma, utvärdera och minska sin inverkan på recipienten. Aquanord tar fram miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och ansökningar inför tillståndsprövningar samt tar även fram, genomför och utvärderar kontrollprogram för verksamheter.

För att förbättra vattenmiljön inventeras vattenmiljöer, både i rinnande vatten och i sjöar. Undersökningarna omfattar behov av åtgärder,  vattenkemi eller biologiska faktorer som fiskbestånd, plankton, bottenfauna eller musslor. Därefter föreslås lämpliga åtgärder som sedan genomförs i form av exempelvis flottledsrestaurering eller åtgärdande av vandringshinder i vattendrag.

MKB >>

Under de senaste åren har Aquanord tagit fram ett flertal MKB’er för framförallt fiskodling, då detta är en verksamhet som är direkt kopplad till vattenmiljöer. Aquanord kan även ta fram MKB’er för andra verksamheter som är kopplade till vatten.

För att ta fram underlag för en MKB, för att följa upp befintliga verksamheter eller för att undersöka situationen i sjöar eller vattendrag behöver inventeringar och undersökningar genomföras. Det kan utgöras av elfiske eller nätprovfiske för att undersöka fiskbestånd,  inventering av plankton och bottenfauna i sjöar eller vattendrag eller behovsinventeringar för biotopåtgärder.

Aquanord har genomfört ett stort antal flottledsinventeringar och restaureringar för att återställa ekosystem och därigenom förbättra fiskbestånden. Du hittar rapporter från många av dessa under tidigare projekt och rapporter.