Inventering

Hur mår vattnet? Undervattensutredningar ger svar!

Vatten kan påverkas av en lång rad faktorer, både naturliga förändringar och mänsklig påverkan. Inventeringar i form av biologiska, vattenkemiska och hydromorfologiska undersökningar ger oftast svar på hur vattnet mår och vad som eventuellt påverkar det.

Vattenkemi

Vattenkemiska undersökningar kan ex. ge svar på hur näringsrikt eller surt vattnet är vid provtagningstillfället. Vattenkemin är en viktig pusselbit för att undersöka hur vattnet mår, men behöver genomföras vid flera tillfällen då värdena kan förändras och även varierar under året.

Elfiskeundersökning

Elfiske genomförs för att undersöka fiskbeståndet i vattendrag. Fisken bedövas med elström och kan efter slutfört elfiske släppas tillbaka till vattendraget i oskadat skick. Syftet är ofta att undersöka öringbestånd och dess reproduktionsframgång, vilket är en viktig indikator på hur väl ekosystemet i vattendraget fungerar.

Nätprovfiske

Provfiske med nät används för att undersöka fiskbeståndet i sjöar. Specialanpassade nät med med 12 olika maskstorlekar i ett och samma nät används för att fånga och få en representativ bild av alla fångstbara arter samt alla storleksklasser på fisken.

Planktonprovtagning

Provtagning av växt- och djurplankton ger information om de första nivåerna i ekosystemet. Växtplankton är de första organismer som ökar i antal om mängden näringsämnen ökar och dessa äts i sin tur av djurplankton.

Bottenfauna

Bottenfauna provtas i sjöar och vattendrag för att undersöka vilka insekter och andra bottenlevande organismer som lever på dessa platser. Artsammansättningen och individantalet kan avslöjar om vattnet är utsatt för försurning, syrebrist eller övergödning. Då insekterna lever största delen av sina liv i vatten, vanligen ett år eller mer, visar en oväntat avsaknad av känsliga arter att vattnet kan vara påverkat av en viss påverkansfaktor. Bottenfauna indikerar därför hur de vattenkemiska förhållandena varit under en längre sammanhängande period än vattenkemiska prover, men kan inte ge exakta värden på vattenkemiska data.

Dykning

För att inventera vattenväxter, flodpärlmusslor eller vattenmiljöer i områden som är svåra att inventera med vattenkikare till fots eller från båt kan dykinventeringar behöva genomföras. Aquanord har utbildad dykare med S30 certifikat för dykning ner till 30 meter.