MKB/Ansökningar

Miljökonsekvensbeskrivningar

För att söka tillstånd för en verksamhet som medför miljöpåverkan krävs enligt miljöbalken att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utarbetas. Denna beskriver den planerade verksamheten samt ger en beskrivning och bedömning av den miljöpåverkan som kan uppstå. Aquanord har erfarenhet av och kan ta fram MKBer för verksamheter som påverkar vattenmiljöer.

Det finns många verksamheter som påverkar olika typer av vattenmiljöer och som därför kräver tillstånd. Miljökonsekvensbeskrivningen utgör en mycket viktig del av tillståndsansökan.

MKB FISKODLING Vi kan hjälpa dig som fiskodlare att ta fram relevant material till din tillståndsansökan. Vi har erfarenhet från olika odlingstekniker som t.ex. RAS och öppna kassar.

MKB TORVTÄKT Torvtäktsverksamhet bedrivs i nära anslutning till vatten och kan därför påverkan vattenmiljön. Aquanord kan ta fram miljökonsekvensbeskrivningar för dessa typer av verksamheter och även andra som påverkar vattenmiljöer.

MKB VATTENKRAFT Vattenkraften står inför en stor utmaning där nästan alla verksamheter skall prövas under de kommande 20 åren för att erhålla moderna miljövillkor. Aquanord kan hjälpa dig som kraftverksägare i denna process att genomföra undersökningar och ta fram det underlag som behövs för prövningen.