Lär av våra tidigare projekt

Här nedan finns ett urval av rapporter som Aquanord AB tagit fram i olika projekt.
Rapporterna är sorterade i kronologisk ordning, med några viktiga rapporter med utförligare beskrivning överst.

Etableringsguide för fiskodlare

Etableringsguiden är en sammanställning av relevant information om hur man startar en fiskodling, vilken lagstiftning som omfattas men även vilken miljöpåverkan som kan förväntas. Dessutom finns beräkningsmodeller för att kalkylera ekonomiskt utfall av olika odlingsmetoder och arter. 
Etableringsguiden hittar du på Hushållningssällskapets hemsida.
Etableringsguiden >>

Miljöeffekter av fiskodling

Rapporten innehåller en utvärdering av miljöeffekterna från fiskodling i öppna kassar. Utvärderingen baseras på en sammanställning av kontrollprogrammen för så gott som samtliga matfiskodlingar med öppna kassar i Sverige, motsvarande drygt 90% av den svenska matfiskproduktionen.
Läs rapporten här >>

Alternativa odlingstekniker

Teknikutvecklingen inom fiskodlingsbranschen går framåt och nya tekniker utvecklas allt eftersom.

Vilka odlingstekniker finns för fiskodling, hur fungerar dessa och vilka för- och nackdelar har de i förhållande till att odla i öppna kassar?
Rapporten avser att ge en sammanställning av de alternativa tekniker som finns och diskuteras i dagsläget.
Läs rapporten här >>Urval av rapporter från 2020

Elfiskeuppföljning av tidigare genomförda restaureringar och anläggningar av lekbottnar i Långsjöån.

Utförda biotopåtgärder i Gamm-Karbäcken och Högnäsån, Tåsjö FVO.

Utförda biotopåtgärder i Höviksån, Bodsjö FVO under 2020.

Urval av rapporter från 2019

Inventering och elfiske i Brattbäcken, Gamm-Karbäcken och Högnäsån inom Tåsjö FVO för att undersöka förutsättningar för öringreproduktion.

Redovisning av utförda biotopåtgärder i Höviksån och Svartsjöbäcken.

Inventering av vattenväxter i Åresjön samt i Undersåker.

Elfiskeuppföljningar av åtgärdade sträckor i Ljungan, Kvarnån och Länsterån. inom Haverö FVO.

Urval av rapporter från 2018

Inventering av åtgärdsbehov i Höviksån och Svarttjärnbäcken.

Undersökning av öringbeståndet i Storbäcken, Gunnarvattnet genom elfiske.

Sammanställning och utvärdering av alternativa odlingstekniker till öppna kassar för odling av matfisk.

Utvärdering av miljöeffekterna av storskalig fiskodling i öppna kassar.

Inventering av åtgärdsbehov i Likkotgrenen, Juktån.

Urval av rapporter från 2017

Flottledsåterställning av Ramsan i Vindelns kommun.

Fiskevårdsplan för Skarvsjö SFF, Storumans kommun.

Fiskevårdsplan för Umnäs SFF, Storumans kommun.

Fiskevårdsplan för Joeström FVO, Storumans kommun.

Fiskevårdsplan för Ankarsund SFF, Storumans kommun.

Inventering av Boksjöån, Boksjö SFF, Storumans kommun.

Åldersbestämning av fisk från Övre Boksjön, Storumans kommun.

Inventering av Ullisbäcken, Storumans kommun.

Sammanställning av inventerade vägtrummor samt kvarvarande behov  i Storumans kommun.

Inventering av Sarvträskbäcken, Storumans kommun.

Nätprovfiske i Storuman 2016.

Fiskevårdsplan för Överumans FVO, Storumans kommun.

Fiskevårdsplan för Joesjö FVO, Storumans kommun.

Elfiskeuppföljning efter flottledsrestaurering i Gunnarbäcken nedströms Lankan, Storumans kommun.

Elfiskeuppföljning efter flottledsrestaureringar i Gardsjöbäcken, Gardsjö SFF samt i Kvarnbäcken, Skarvsjöby SFF, Storumans kommun.

Nätprovfiske i Övre- och Nedre Jovattnet samt i Skälvattnet, Storumans kommun.

Flottledsåterställning av Ramsan i Vindelns kommun.

Urval av rapporter från 2016

Redovisning av uppdrag utförda inom Storumans kommuns fiskevårdsarbete 2016.

Förslag till hur påverkan på sediment kan följas upp under fiskodling i kasse.

Fiskevårdsplan för Avasunds fiskecamp, Storumans kommun.

Litteratursammanställning som visar att reglerade sjöar blir näringsfattigare samt orsakerna till detta.

Efter vattenkraftsregleringen planterades kräftdjur ut i många magasin längs älvarna, bl.a. längs Umeälven. Rapporten sammanställer befintlig kunskap om utplanteringarna och dess effekter samt visar på kräftdjurens spridning längs Umeälven.

Nätprovfiske i Sarvträsket samt elfskeundersökning i Sarvträskbäcken, Storumans kommun.

Urval av rapporter från 2015

Uppföljande elfiskeundersökning efter flottledsåterställning av Nyträskbäcken, Storumans kommun.

Inventering av vandringshinder nedströms Holmträsket, Gardsjönäs.

Redovisning av uppdrag utförda inom Storumans kommuns fiskevårdsarbete 2015.

Flottledsrestaurering av Nyträskbäcken, 2014.

Inventering av behov av flottledsåterställning i Sundträskbäcken, Storumans kommun.

Utvärdering av fiskutsättningar längs Umeälven. Vilka slutsatser och lärdomar kan dras av tidigare resultat för att ge bästa möjliga effekt? 

Uppföljande elfiskeundersökning efter anläggning av lekbottnar i Gardsjöbäcken, Storumans kommun.

Inventering av vandringshinder i Isaksbäcken, Ankarsund, Storumans kommun.

Inventering av vandringshinder i Harrbäcken, Kaskeluokt, Storumans kommun.

Undanröjande av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby, Storumans kommun.

Undersökning av fiskbeståndet i i Skansnässjön, Storumans kommun, för att undersöka uppkomna förändringar.

Urval av rapporter från 2014

Inventering av behov av biotopåtgärder samt elfiske i Skirträskbäcken, Storumans kommun.

Analys och åldersbestämning av öring i Skansnässjön, Storumans kommun, för att undersöka den försämrade tillväxten hos öring.

Elfiskeundersökningar i Tattartjärnsbäcken, Storumans kommun, för att undersöka öringens reproduktionsmöjligheter.

Övergripande plan för fiskevårdsarbetet inom Storumans kommun under perioden 2014-2020.

Under perioden 2012-2014 beräknades fiskodlingspotentialen i tio utvalda jämtländska regleringsmagasin genom provtagning av vattenkemi, temperatur och klorofyll inom EU-projektet Aquabest. Rapporten finns även på engelska och har sedan kompletterats med de slutgiltiga data (endast svenska).

Inventering av förekomst av flodpärlmusslor i Umeälven vid Åskilje samt sammanställning av tidigare års inventeringar.

Redovisning av uppdrag utförda inom Storumans kommuns fiskevårdsarbete 2014.

Urval av rapporter från 2013

Elfiskeuppföljningar i Torpstabäcken, Gunnarbäcken som restaurerats under 2009 samt Skravelbäcken i Storumans kommun.

Avstämningsrapport för arbetet med att skapa ett gemensamt fiskekort i sjön Storuman.

Elfiske i Kvarnmårken med syfte att samla in blivande avelsmaterial för förstärkningsodling av den lokala öringstammen.

Inventering av vandringshinder i Skarvsjöns båda utlopp inför kommande åtgärder.

Redovisning av uppdrag utförda inom Storumans kommuns fiskevårdsarbete 2013.

Elfiskeuppföljningar i Kirjesån och Joranbäcken som restaurerats under 2010 i Storumans kommun.

Urval av rapporter från 2012

Åldersbestämning av fisk från Övre Boksjön.

Inventering av luckdammen i Långvattnets utlopp.

Uppföljning av restaureringsåtgärder i Nyträskbäcken, bottenfauna och elfiske.

Avstämningsrapport för arbetet med att skapa ett gemensamt fiskekort i sjön Storuman under 2011.

Redovisning av uppdrag utförda inom Storumans kommuns fiskevårdsarbete 2012.

Urval av rapporter från 2011

Inom den fiskevårdsplan som Aquanord tog fram för Vojmån valdes ett antal elfiskelokaler ut som elfiskades under 2010.

Uppföljande elfisken under 2010 i fem flottledsrestaurerade vattendrag inom Storumans kommun.

Redovisning av flottledsrestaurering i Kirjesån 2009.

Åldersbestämning och tillväxtanalys hos öring och röding i Nedre Boksjön.

Inventering av bäckar runt Grundfors, Storumans kommun.

Flottledsrestaurering av Joranbäcken 2010, Storumans kommun.

Inventering av flodpärlmusslor samt utförda elfisken inom Storumans kommun 2010.

Uppföljande elfisken under 2011 i sex flottledsrestaurerade vattendrag inom Storumans kommun.

Inventering av flodpärlmusslor inom Storumans kommun 2011.

Urval av rapporter från 2010

Uppföljande elfisken i vattendrag som flottledsrestaurerats under 2008.

Elfiskeundersökningar i Vojmån under 2009.

Flottledsrestaurering av Kvarnmårkan (Gunnarbäcken) 2009.

Flottledsrestaurering av Gunnarbäcken nedströms Lankan 2009.

Flottledsinventering av Kirjesån samt elfiske.

Inventering av deformerade gäddor i Näsvattnet och Sabotssjön.

PM Utförda åtgärder i Joranbäcken.

Redovisning av uppdrag utförda inom Storumans kommuns fiskevårdsarbete 2010.

Nätprovfiske i Järvsjön, Storumans kommun 2010.

Urval av rapporter från 2009

Inventering av Knutträskbäcken, Storumans kommun.

Inventering av Joranbäcken, Storumans kommun.

Flottledsinventering i Kvarnmårkan, Gunnarbäcken, Storumans kommun.

Genomförda biotopåtgärder i Granselebäcken, Storumans kommun.

Inventering av Kvarnbäcken (Stensele FVO), Storumans kommun.

Inventering av Storbäcken, Storumans kommun.

Inventering av bäcklekande röding i Juksjaurbäcken.

Inventering och elfiske i Stortjärnsbäcken.

Restaurering av Holmträskbäcken samt elfiske.

Restaurering av Torpstabäcken och Båstokkbäcken samt elfiske.

Inventering av Gardsjöbäcken, Kirjesån, Torpstabäckens vattensystem, Jippmokkbäcken, Burträskbäcken och Ullisjaure.

Arbete med närfiske Storumans kommun.

Fiskevårdsplan för Vojmån inom Vojmåns FVO.

Åtgärder i nedre delen av Kvarnmårkan (Gunnarbäcken).

Inventering av Joranbäcken 2009.

Inventering av vandringshinder i nedre delen av Vojmån.

Inventering och elfiske vid Forsnacken, Storumans kommun.

Inventering och elfiske i Namonsbäcken och Verkanbäcken.

Planerade restaureringar i Vojmån.

Restaurering av Torpstadammen 2009.

Nätprovfiske i Tängvattnet, Storumans kommun.

Urval av rapporter från 2008

Information om karplus (fisklus) Argulus spp.

Inventering av nedre delen av Kvarnmårkan, Gunnarbäcken.

Åtgärder i Kvarnbäcken, Orrträskbäcken och Heligaängesbäcken Juktåns nedre FVO).

Lekbottenåtgärder i Nedre delen av Kvarnmårkan samt utbildningsdag för FVO.

Biotopåtgärder och elfiske i Vägtjärnsbäcken (Avasund fiskecamp).

Inventering, elfiske och nätprovfiske i Mattasjösystemet.

Temperaturmätningar i Vojmsjön samt Vojmån med biflöden.

Urval av rapporter från 2007

Följande rapporter finns tillgängliga och kan tillhandahållas efter förfrågan:

 • Bottenfaunaprovtagning i kustnära småvatten i Västernorrland.
 • Bottenfaunaprovtagning i Vojmsjön.
 • Bottenfaunaprovtagning i Vojmån med biflöden.
 • Elfisken i tre biflöden till Vojmsjön.
 • Flottleds- och damminventeringar samt elfisken inom Tärna-Stensele Allmänning i söder om Umeälven.
 • Inventering av flottningsdammar i området av Avasund, Storumans kommun.
 • Inventering av Vägtjärnsbäcken Avasund, inkl. elfiske.
 • Inventering av växtligheten i fyra sel i Vojmån.
 • Inventering av leklokaler och uppväxtområden för öring och harr i biflöden till Vojmsjön.
 • Inventeringar och elfisken inom Juktån nedre FVO.
 • Sammanställning av tidigare utförda nätprovfisken i Vojmsjön och i Malgomaj.
 • Uppföljande elfisken i två restaurerade bäckar runt Avasund, Storumans kommun.

Urval av rapporter från 2006

Följande rapporter finns tillgängliga och kan tillhandahållas efter förfrågan:

 • Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006.
 • Inventering av det gamla utloppet ur Storuman i Umeälven.
 • Inventering av Skikkibäcken med avseende på behov av biotopåtgärder.
 • Nätprovfiskeundersökning i nedersta delen av Laxbäcken, ovanför fisktrappan.
 • Provfiske och inventering av bottensubstrat i Gikasjön.

Urval av rapporter från 2005

Följande rapporter finns tillgängliga och kan tillhandahållas efter förfrågan:

 • Bottenfaunaprovtagning i 23 lokaler inom Fjätans och Enåns vattensystem i Dalarna.
 • Elfisken i Brunträskbäcken, Malå kommun.
 • Elfiskeundersökningar i Torvsjån, Åsele kommun.
 • Elfiske och bottenfauna i Vojmsån samt Buföringsbäcken.
 • Provfiske i Tjärnässjön, Holmsjön, Bosjön och Mesjön, Vilhelmina kommun, inkl. materialinventering i Mesjöbäcken.

Övriga rapporter av intresse

Beräkning av fiskproduktionen (röding) i en fjällsjö genom märkningsförsök och nätprovfisken. Examensarbete om 20 p. Umeå Universitet.

Vetenskaplig undersökningar av skadade gäddor och abborrar i Långvattnet och Näsvattnet, Storumans kommun.